استرداد وجه

  نام و نام خانوادگی (اجباری)
  تلفن تماس (اجباری)
  تاریخ خرید تفریح (اجباری)
  نام تفریح کنسل شده (اجباری)
  علت کنسلی (اجباری)
  شماره کارت / حساب (اجباری)
  نام بانک (اجباری)
  عکس فیش واریزی (اختیاری)